KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
GEWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma GEWI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 925130, REGON: 520175620, NIP: 5252880285, dane kontaktowe:- adres poczty elektronicznej: privacy@gewi.pl

– telefon kontaktowy: +48 571 53 51 54

Naszym IOD jest

Sebastian KOPACKI – kopacki@partnersystem.info

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania
Realizacja zamówień, realizacja umów Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Obsługa klientów, kontakt z klientem Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Procesy rekrutacji na wolne stanowiska, odbywanie praktyk oraz stażów Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Zatrudnianie pracowników Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Dochodzenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Archiwizacja dokumentów Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Działania marketingowe Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych.

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy;
 3. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega AD, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających
  z Naszych prawnie uzasadnionych interesów, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dbamy o to, aby Państwa podstawowe prawa i wolności miały charakter nadrzędny.

2. Odbiorcami przetwarzanych przez AD danych osobowych mogą być:

 1. Podmioty oraz osoby, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;
 2. Banki – w celu obsługi dokonywanych transakcji;
 3. Podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie;
 4. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w celu świadczenia usług – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego – w tym
  w szczególności usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie administratora.

3. Pozyskiwanie danych z innych niż bezpośrednio od Państwa źródeł.

W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, Administrator Danych poinformuje Państwa o źródle pozyskania danych, chyba, że przepis szczególny zwalnia go z tego obowiązku.

4. Okres przechowywania przetwarzanych danych.

 1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach.
 2. Po zrealizowaniu umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postepowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postepowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postepowanie.
 4. Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody – będziemy przetwarzać te dane do czasu jej odwołania.
 5. Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba, że przekażemy do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

5. Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

 1. Prawo do informacji (art. 15 RODO) w każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje
  o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje przetwarzamy, celu, jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie. Macie Państwo prawo do żądania od AD bezpłatnej kopii swoich danych osobowych. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie
  z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem UE lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 4. Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO) macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.
 8. Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO) udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

 6. Informacja dotycząca wymogu bądź dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):

 1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się̨ z obowiązku wynikającego
  z przepisu prawa;
 2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jeżeli dane są zebrane w celu podjęcia działań przed i zawarcia umowy;
 3. dobrowolne, w przypadku, gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Przekazywanie danych osobom trzecim.

Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi. Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej
o informację lub istnieje zarządzenie sądu. Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie.

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – przekazanie istotnych informacji o zasadach ich podejmowania,
  a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator poniżej podaje informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub
  w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będę jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI GEWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

 

 1. Informacje o nas jako o Administratorze danych osobowych
 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych
 3. Prawnie uzasadniony interes
 4. Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych
 5. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
 6. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu
 7. Uprawnienia
 8. Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 10. Pliki Cookies
 11. Informacje o logach
 12. Zmiany polityki

 

 

1. Informacje o nas jako Administratorze danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GEWI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 925130, REGON: 520175620,  NIP: 5252880285, kapitał zakładowy:
13 200 000,00 zł, dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej privacy@gewi.pl, telefon kontaktowy +48 571 53 51 54 [dalej:  „Administrator”].

 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać:

a. w celu: wykonywania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań (na Pani/Pana żądanie) przed zawarciem takich umów, na podstawie: 6 ust. 1 lit b („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: „RODO”];

b. w celu: wykonywania umów z podmiotem, którego Pani/Pan jest: przedstawicielem w kontaktach z Administratorem, pracownikiem, wykonawcą lub dalszym podwykonawcą na podstawie: 6 ust. 1 lit. f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);

 c. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, w tym: informowania o Administratorze oraz jego działalności, przekazywania informacji i zaproszeń dotyczących organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);

d. w celu: utrzymywania historii wymiany pytań i odpowiedzi między Panią/Panem a Administratorem oraz zamówień/zleceń zrealizowanych przez Administratora na rzecz klienta, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);

 

3. Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora jest:

a. w odniesieniu do przypadku z pkt. II lit b powyżej – możliwość komunikacji z partnerem biznesowym/kontrahentem Administratora i realizowanie zawartej z nim umowy;

b. w odniesieniu do przypadku z pkt. II lit. c powyżej – działalność marketingowa i promocyjna Administratora;

c. w odniesieniu do przypadku z pkt. II lit. d powyżej – zarządzania stanem magazynowym i procesem sprzedaży usług i towarów, potwierdzenie realizacji umowy, zarządzanie roszczeniami, przetwarzanie zapytań i udzielanie odpowiedzi.

 

4. Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych obowiązków/umów, jak również Pani/Panu.

 

5. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie, usunięcie danych nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem przechowywania danych i poniżej nie ma innych informacji na temat poszczególnych procedur przetwarzania.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Panią/Panem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (art. 15 RODO);
 2. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (art. 16 RODO);
 3. żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, z wyjątkiem przetwarzania niezbędnego do: i) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, ii) celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, iii) ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, (art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, (art. 18 RODO);
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na podstawie wskazanej w pkt. II lit. b), II lit. c); II lit. d, powyżej, (art. 21 RODO);
 6. żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na podstawie wskazanej w pkt. II lit. a), powyżej, o ile przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany (art. 22 RODO);
 7. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) (art. 77 RODO);
 8. jeżeli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych

W odniesieniu do przypadku z pkt. II lit a) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek zawarcia lub wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy lub jej wykonania.

W odniesieniu do przypadku z pkt. II lit b) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy z podmiotem którego jest Pani/Pan przedstawicielem w kontaktach z Administratorem.

Jeżeli w przypadku z pkt. II. lit. b) dane nie zostały podane bezpośrednio przez Panią/Pana, ich źródłem jest Podmiot, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w kontaktach z Administratorem lub uzyskane zostały przez Administratora z publicznie dostępnych źródeł. W takich przypadkach Administrator przetwarza dane w zakresie Pani/Pana danych kontaktowych: imienia, nazwiska, numer tel., adresu poczty elektronicznej, organizacji, której jest Pani/Pan przedstawicielem oraz pełnionej w niej funkcji (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych).

W odniesieniu do przypadku z pkt. II lit c) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie stanowi warunku zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązana(-ny) do ich podania, ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt Administratora z Panią/Panem.

W odniesieniu do przypadku z pkt.  II lit. d) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie stanowi warunku zawarcia umowy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będę jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

10. Pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby spersonalizować treści i reklamy, zapewnić funkcje mediów społecznościowych i analizować ruch na naszej stronie internetowej. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy, analizy i IT. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które użytkownik im przekazał lub które zgromadzili w trakcie korzystania przez użytkownika z Usług. Wyrażasz zgodę na nasze pliki cookie, gdy kontynuujesz korzystanie z naszej strony internetowej.

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe lub inne technologie zapisu, które są umieszczane i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystają. Te pliki cookie są wykorzystywane do przetwarzania pewnych informacji o użytkowniku w sposób indywidualny. Dzięki takiemu przetwarzaniu nasza strona internetowa staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza.

Nasza strona internetowa używa różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez osoby trzecie, które pojawiają się na naszych stronach. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa urządzeniu, jeśli są absolutnie niezbędne do działania tej strony. W przypadku wszystkich innych typów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub wycofać swoją zgodę w narzędziu zgody na pliki cookie Borlabs.

Tutaj możesz w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie:Przejdź do ustawień plików cookie

Pliki cookie, których używamy, są skategoryzowane w następujący sposób:

 1. Istotne,
 2. Statystyki,
 3. Media zewnętrzne.

Możesz zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W każdej chwili można również usunąć już zapisane pliki cookie. Wymagane do tego kroki i środki zależą jednak od konkretnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub obsługą techniczną.

Jeśli jednak uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystane.

Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookies z borlabs.io – Borlabs Cookie (Essential).

Nasza strona internetowa używa narzędzia zgody na pliki cookie z technologią firmy Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dalej „Borlabs”).

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, następujące dane osobowe są przekazywane do Borlabs:

 • Państwa zgoda (zgody) lub cofnięcie zgody (zgód);
 • adres IP;
 • informacje o przeglądarce;
 • informacje o Państwa urządzeniu końcowym;
 • czas Państwa wizyty na stronie internetowej.

Ponadto Borlabs zapisuje w Państwa przeglądarce plik cookie (kategoria „Istotne”), aby móc przypisać Państwu udzieloną zgodę (zgody) lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tak długo, aż zażądają Państwo ich usunięcia, sami usuną plik cookie Borlabs lub gdy ustanie cel przechowywania tych danych. Obowiązkowe ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych pozostają bez zmian.

To przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zgodnym z prawem, specyficznym dla użytkownika i przyjaznym dla niego zarządzaniu zgodą na pliki cookie, a tym samym w zgodnym z prawem ukształtowaniu naszej strony internetowej.

Dalszą podstawą prawną dla opisanego przetwarzania danych jest ponadto art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jako podmiot odpowiedzialny podlegamy prawnemu obowiązkowi uzależnienia stosowania technicznie zbędnych plików cookie od zgody użytkownika.

Tutaj można znaleźć więcej szczegółów na temat używanych plików cookie:Przejdź do ustawień plików cookie

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Borlabs można znaleźć w polityce prywatności Borlabs pod adresem https://de.borlabs.io/datenschutz/.

Polityka prywatności Borlabs dostępna pod wyżej wskazanym adresem dostępna jest w języku niemieckim i angielskim, jeżeli po jej przeczytaniu będziesz miał wątpliwości skontaktuj się z nami.

Matomo / Matomo Cookie

Na naszej stronie internetowej używamy Matomo (dawniej: „PIWIK”). Jest to oprogramowanie typu open source, które pozwala nam analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przetwarzany jest Państwa adres IP, strona(y) internetowa(e), którą(e) Państwo odwiedzają na naszej stronie internetowej, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę internetową (referrer URL), czas spędzony na naszej stronie internetowej oraz częstotliwość odwiedzania jednej z naszych stron internetowych.

Aby zebrać te dane, Matomo przechowuje plik cookie (kategoria „Statystyki”) na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Patrz Pliki cookie: Przejdź do ustawień plików cookie

Używamy Matomo do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę, zgadzając się na użycie odpowiednich plików cookie Matomo (statystyki) poprzez nasz baner plików cookie. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w tym konkretnym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: Przejdź do ustawień plików cookie

Zgodnie z art. 7 (3) RODO, mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na stosowanie odpowiednich plików cookie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy jedynie poinformować nas o odwołaniu zgody, odpowiednio edytując ją w banerze plików cookie (kategoria „Statystyki”): Przejdź do ustawień plików cookie

Podjęliśmy kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych, tak dalece jak to możliwe. Używamy Matomo z funkcją anonimizacji „Automatycznie anonimizuj IP odwiedzających”. Ta funkcja anonimizacji skraca adres IP o dwa bajty, tak aby niemożliwe było przypisanie go do Ciebie lub do połączenia internetowego, z którego korzystasz.

11. Informacje o logach

Z przyczyn technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej i zapisywane w logach (pliki logowania serwera). Te tak zwane pliki dziennika serwera zawierają typ i wersję Państwa przeglądarki internetowej, system operacyjny, stronę internetową, z której uzyskali Państwo dostęp do naszej strony internetowej (adres url), strony internetowe naszej strony internetowej, które Państwo odwiedzają, datę i godzinę danego dostępu, adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta się z naszej strony internetowej, jak również ilość przesłanych danych i dostawcę żądającego.

Zebrane w ten sposób dane są tymczasowo przechowywane, ale nie razem z innymi danymi o Tobie.

Przechowywanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w poprawie, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.

Najpóźniej po siedmiu dniach dane są ponownie usuwane, chyba że do celów dowodowych konieczne jest ich dalsze przechowywanie. W przeciwnym razie dane są zwolnione z obowiązku usunięcia w całości lub w części do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

 

12. Zmiany polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki/oświadczenia oraz jego aktualizacji.