POLITYKA PRYWATNOŚCI GEWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

 

 1. Informacje o nas jako o Administratorze danych osobowych
 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych
 3. Prawnie uzasadniony interes
 4. Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych
 5. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
 6. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu
 7. Uprawnienia
 8. Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 10. Pliki Cookies
 11. Informacje o logach
 12. Zmiany polityki

 

 

1. Informacje o nas jako Administratorze danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GEWI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 925130, REGON: 520175620,  NIP: 5252880285, kapitał zakładowy:
13 200 000,00 zł, dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej privacy@gewi.pl, telefon kontaktowy +48 571 53 51 54 [dalej:  „Administrator”].

 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać:

a. w celu: wykonywania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań (na Pani/Pana żądanie) przed zawarciem takich umów, na podstawie: 6 ust. 1 lit b („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: „RODO”];

b. w celu: wykonywania umów z podmiotem, którego Pani/Pan jest: przedstawicielem w kontaktach z Administratorem, pracownikiem, wykonawcą lub dalszym podwykonawcą na podstawie: 6 ust. 1 lit. f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);

 c. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, w tym: informowania o Administratorze oraz jego działalności, przekazywania informacji i zaproszeń dotyczących organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);

d. w celu: utrzymywania historii wymiany pytań i odpowiedzi między Panią/Panem a Administratorem oraz zamówień/zleceń zrealizowanych przez Administratora na rzecz klienta, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);

 

3. Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora jest:

a. w odniesieniu do przypadku z pkt. II lit b powyżej – możliwość komunikacji z partnerem biznesowym/kontrahentem Administratora i realizowanie zawartej z nim umowy;

b. w odniesieniu do przypadku z pkt. II lit. c powyżej – działalność marketingowa i promocyjna Administratora;

c. w odniesieniu do przypadku z pkt. II lit. d powyżej – zarządzania stanem magazynowym i procesem sprzedaży usług i towarów, potwierdzenie realizacji umowy, zarządzanie roszczeniami, przetwarzanie zapytań i udzielanie odpowiedzi.

 

4. Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych obowiązków/umów, jak również Pani/Panu.

 

5. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie, usunięcie danych nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem przechowywania danych i poniżej nie ma innych informacji na temat poszczególnych procedur przetwarzania.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Panią/Panem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (art. 15 RODO);
 2. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (art. 16 RODO);
 3. żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, z wyjątkiem przetwarzania niezbędnego do: i) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, ii) celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, iii) ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, (art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, (art. 18 RODO);
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na podstawie wskazanej w pkt. II lit. b), II lit. c); II lit. d, powyżej, (art. 21 RODO);
 6. żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na podstawie wskazanej w pkt. II lit. a), powyżej, o ile przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany (art. 22 RODO);
 7. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) (art. 77 RODO);
 8. jeżeli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych

W odniesieniu do przypadku z pkt. II lit a) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek zawarcia lub wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy lub jej wykonania.

W odniesieniu do przypadku z pkt. II lit b) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy z podmiotem którego jest Pani/Pan przedstawicielem w kontaktach z Administratorem.

Jeżeli w przypadku z pkt. II. lit. b) dane nie zostały podane bezpośrednio przez Panią/Pana, ich źródłem jest Podmiot, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w kontaktach z Administratorem lub uzyskane zostały przez Administratora z publicznie dostępnych źródeł. W takich przypadkach Administrator przetwarza dane w zakresie Pani/Pana danych kontaktowych: imienia, nazwiska, numer tel., adresu poczty elektronicznej, organizacji, której jest Pani/Pan przedstawicielem oraz pełnionej w niej funkcji (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych).

W odniesieniu do przypadku z pkt. II lit c) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie stanowi warunku zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązana(-ny) do ich podania, ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt Administratora z Panią/Panem.

W odniesieniu do przypadku z pkt.  II lit. d) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie stanowi warunku zawarcia umowy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będę jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

10. Pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby spersonalizować treści i reklamy, zapewnić funkcje mediów społecznościowych i analizować ruch na naszej stronie internetowej. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy, analizy i IT. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które użytkownik im przekazał lub które zgromadzili w trakcie korzystania przez użytkownika z Usług. Wyrażasz zgodę na nasze pliki cookie, gdy kontynuujesz korzystanie z naszej strony internetowej.

Pliki Cookies to małe pliki tekstowe lub inne technologie zapisu, które są umieszczane i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystają. Te pliki cookie są wykorzystywane do przetwarzania pewnych informacji o użytkowniku w sposób indywidualny. Dzięki takiemu przetwarzaniu nasza strona internetowa staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza.

Nasza strona internetowa używa różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez osoby trzecie, które pojawiają się na naszych stronach. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa urządzeniu, jeśli są absolutnie niezbędne do działania tej strony. W przypadku wszystkich innych typów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub wycofać swoją zgodę w narzędziu zgody na pliki cookie Borlabs.

Tutaj możesz w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie:Przejdź do ustawień plików cookie

Pliki cookie, których używamy, są skategoryzowane w następujący sposób:

 1. Istotne,
 2. Statystyki,
 3. Media zewnętrzne.

Możesz zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W każdej chwili można również usunąć już zapisane pliki cookie. Wymagane do tego kroki i środki zależą jednak od konkretnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub obsługą techniczną.

Jeśli jednak uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystane.

Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookies z borlabs.io – Borlabs Cookie (Essential).

Nasza strona internetowa używa narzędzia zgody na pliki cookie z technologią firmy Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dalej „Borlabs”).

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, następujące dane osobowe są przekazywane do Borlabs:

 • Państwa zgoda (zgody) lub cofnięcie zgody (zgód);
 • adres IP;
 • informacje o przeglądarce;
 • informacje o Państwa urządzeniu końcowym;
 • czas Państwa wizyty na stronie internetowej.

Ponadto Borlabs zapisuje w Państwa przeglądarce plik cookie (kategoria „Istotne”), aby móc przypisać Państwu udzieloną zgodę (zgody) lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tak długo, aż zażądają Państwo ich usunięcia, sami usuną plik cookie Borlabs lub gdy ustanie cel przechowywania tych danych. Obowiązkowe ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych pozostają bez zmian.

To przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zgodnym z prawem, specyficznym dla użytkownika i przyjaznym dla niego zarządzaniu zgodą na pliki cookie, a tym samym w zgodnym z prawem ukształtowaniu naszej strony internetowej.

Dalszą podstawą prawną dla opisanego przetwarzania danych jest ponadto art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jako podmiot odpowiedzialny podlegamy prawnemu obowiązkowi uzależnienia stosowania technicznie zbędnych plików cookie od zgody użytkownika.

Tutaj można znaleźć więcej szczegółów na temat używanych plików cookie:Przejdź do ustawień plików cookie

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Borlabs można znaleźć w polityce prywatności Borlabs pod adresem https://de.borlabs.io/datenschutz/.

Polityka prywatności Borlabs dostępna pod wyżej wskazanym adresem dostępna jest w języku niemieckim i angielskim, jeżeli po jej przeczytaniu będziesz miał wątpliwości skontaktuj się z nami.

Matomo / Matomo Cookie

Na naszej stronie internetowej używamy Matomo (dawniej: „PIWIK”). Jest to oprogramowanie typu open source, które pozwala nam analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przetwarzany jest Państwa adres IP, strona(y) internetowa(e), którą(e) Państwo odwiedzają na naszej stronie internetowej, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę internetową (referrer URL), czas spędzony na naszej stronie internetowej oraz częstotliwość odwiedzania jednej z naszych stron internetowych.

Aby zebrać te dane, Matomo przechowuje plik cookie (kategoria „Statystyki”) na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Patrz Pliki cookie: Przejdź do ustawień plików cookie

Używamy Matomo do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę, zgadzając się na użycie odpowiednich plików cookie Matomo (statystyki) poprzez nasz baner plików cookie. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w tym konkretnym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: Przejdź do ustawień plików cookie

Zgodnie z art. 7 (3) RODO, mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na stosowanie odpowiednich plików cookie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy jedynie poinformować nas o odwołaniu zgody, odpowiednio edytując ją w banerze plików cookie (kategoria „Statystyki”): Przejdź do ustawień plików cookie

Podjęliśmy kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych, tak dalece jak to możliwe. Używamy Matomo z funkcją anonimizacji „Automatycznie anonimizuj IP odwiedzających”. Ta funkcja anonimizacji skraca adres IP o dwa bajty, tak aby niemożliwe było przypisanie go do Ciebie lub do połączenia internetowego, z którego korzystasz.

11. Informacje o logach

Z przyczyn technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej i zapisywane w logach (pliki logowania serwera). Te tak zwane pliki dziennika serwera zawierają typ i wersję Państwa przeglądarki internetowej, system operacyjny, stronę internetową, z której uzyskali Państwo dostęp do naszej strony internetowej (adres url), strony internetowe naszej strony internetowej, które Państwo odwiedzają, datę i godzinę danego dostępu, adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta się z naszej strony internetowej, jak również ilość przesłanych danych i dostawcę żądającego.

Zebrane w ten sposób dane są tymczasowo przechowywane, ale nie razem z innymi danymi o Tobie.

Przechowywanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w poprawie, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.

Najpóźniej po siedmiu dniach dane są ponownie usuwane, chyba że do celów dowodowych konieczne jest ich dalsze przechowywanie. W przeciwnym razie dane są zwolnione z obowiązku usunięcia w całości lub w części do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

 

12. Zmiany polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki/oświadczenia oraz jego aktualizacji.